[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ( 16/มี.ค./2564 )

     

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จำนวน 30  คน  ในการอบรมครั้งนี้ ในหัวข้อ “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”

  
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
โดย admin (VIEW : 0)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 8 รูปภาพ]
<< 1 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์