[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ( 6/ธ.ค./2562 )
    
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบลนาโพธิ์และพนักงานท้องถิ่น,พนักงานจ้าง,บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ( 23/ก.ย./2562 )
    


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาตำบลนาโพธิ์และพนักงานท้องถิ่น,พนักงานจ้าง,บุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

 

1.  เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   ได้ออกกำลังกายร่วมกันสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี

  2.  เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์เสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะไปบำบัดรักษาโรค
  3.  เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4.  เพื่อป้องกันยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่
  5.  เพื่อให้คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  สนใจดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น
  6.  เพื่อให้เป็น อบต.นาโพธิ์เข้มแข็งในอนาคต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธูิ์ ลงพื้นที่ช่วบเหลือและมอบสิ่งของให้กับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย พายุโพดุล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ( 2/ก.ย./2562 )
    

นายบุญคำ   เถาว์อ้วน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์   ลงพื้นที่มอบสิง่ของช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุวาตภัยพายุ โพดุล 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ( 26/ส.ค./2562 )
    

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว ( 26/ส.ค./2562 )
    

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกครอบครัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

โครงการปล่อยพันธืปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ( 26/ส.ค./2562 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จึงได้จัดทำ “โครงการปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติ”  ขึ้น  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12  สิงหาคม  2562 โดยจัดหาพันธุ์ปลาปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสระน้ำสาธารณะภายในเขตหมู่บ้าน  เพื่อเป็นการทดแทนปริมาณปลาที่ลดลง  อีกทั้งในอนาคตจะเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับหมู่บ้าน  และเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนแก่ราษฎร  ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลา  ซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำ  อันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

ต้อนรับนักเรียนทัศนศึกษา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ัสืบสาน ศิลปะ ประวัติศสสตร์ ศาสนา ประเพณี วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ( 5/ส.ค./2562 )
    

ต้อนคณะทัศนศึกษา จาากโรงเรียนบ้านนาเต่า  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม      

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม     

โครงการขัดแยกขยะต้นทาง ( 26/มิ.ย./2562 )
    

สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ป้องการโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านบอน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา และ กศน ตำบลนาโพธิ์ ( 26/มิ.ย./2562 )
    

รณรงค์โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 บ้านม่วง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของ ผู้บริหาร/พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์,โรงบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านบอน ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ( 26/มิ.ย./2562 )
    

กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน บ้านม่วงหมู่ที่5 และบ้านม่วงหมู่ที่10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 -> [จำนวน 35 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์