[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 6/ก.ค./2564 )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.นาโพธิ์เพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙ ( 25/มิ.ย./2564 )
    
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ( 25/มิ.ย./2564 )
    
กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ( 20/เม.ย./2564 )
    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนเห็นถึงความสำคัญ  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ( 16/มี.ค./2564 )
    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จำนวน 30  คน  ในการอบรมครั้งนี้ ในหัวข้อ “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”

เจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร ( 16/มี.ค./2564 )
    

เจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร

ประชาคมของอบต.นาโพธิ์ ( 16/มี.ค./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับความต้องการของ
พื้นฐานเพื่อลงประชามติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์

ได้จัดทําโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างในสังกัด อบต.นาโพธิ์ ส.อบต.นาโพธิ์

ผู้นําชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และประชาชนตําบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 เข้าร่วม เวทีประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน

งานรำลึกไทโส้ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๔ ( 18/ม.ค./2564 )
    

 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เข้าร่วมรำบวงสรวงพระอรัญอาสา ประจำปี ๒๕๖๔

ณ บริเวณลานหน้าพระอรัญอาสา อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เวลา ๐๙.๑๐ น.

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ( 15/ม.ค./2564 )
    

นายบุญคำ เถาว์อ้วน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ( 11/ม.ค./2564 )
    

นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประชุมสภาสมัยวิสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

สมัยวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

และข้อราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 -> [จำนวน 38 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์