[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
มอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ ( 18/พ.ย./2564 )
    

พิธีมอบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้

สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564

 

จ.อ.วัชรพงศ์ ชาที รักษาการในตำแหน่ง รองปลัดอบต.นาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดอบต.นาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.นาโพธิ์ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้  ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.สกลนครได้รับการประสานงานจากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจ.สกลนคร สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยคัดเลือกมอบทุนให้แก่แม่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากทั่วประเทศ ทุนละ 5000บาท คือ นางอ้วน ช่างไชย อสยุ 80 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 11 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร ในวัที่ 18 พฤศจิยายน 2564  เวลา 09*30 - 10.30 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ( 3/ก.ย./2564 )
    

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "การทำน้ำยาล้างจาน"

ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 20/ส.ค./2564 )
    

โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย อบตนาโพธิ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ( 6/ก.ค./2564 )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง Work From Home

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.นาโพธิ์เพื่อเป็นการป้องกันไวรัส COVID – ๑๙ ( 25/มิ.ย./2564 )
    
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน)ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ( 25/มิ.ย./2564 )
    
กิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ( 20/เม.ย./2564 )
    

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จึงดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้ พุทธศาสนิกชนเห็นถึงความสำคัญ  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ( 16/มี.ค./2564 )
    

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายบุญคำ เถาว์อ้วน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จำนวน 30  คน  ในการอบรมครั้งนี้ ในหัวข้อ “กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน, พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561”

เจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร ( 16/มี.ค./2564 )
    

เจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร

ประชาคมของอบต.นาโพธิ์ ( 16/มี.ค./2564 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับความต้องการของ
พื้นฐานเพื่อลงประชามติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านม่วงองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์

ได้จัดทําโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของ ประชาชน และจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธิ์ โดยมี คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างในสังกัด อบต.นาโพธิ์ ส.อบต.นาโพธิ์

ผู้นําชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และประชาชนตําบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 เข้าร่วม เวทีประชาคมโดยพร้อมเพรียงกัน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 -> [จำนวน 41 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ