[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ
โดย : admin
เข้าชม : 0
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
A- A A+
        

ตามทีกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมสำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ   โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เริ่มโอนเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป          องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอให้ผู้พิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการจนกว่าจะดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัว หากตรวจสอบแล้วพบว่า          บัตรประจำตัวคนพิการของตนหมดอายุให้เร่งดำเนินการต่ออายุทันทีและให้แจ้งข้อมูลของบัตรประจำตัวคนพิการฉบับใหม่กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา เพื่อจะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพความพิการต่อไป

กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ ชำรุด / สูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลง

-   บัตรประจำตัวคนพิการจะมีอายุใช้งาน 6 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร เมื่อครบกำหนดแล้วคนพิการจะต้องยื่นคำขอขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ ณ สถานที่ที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ พร้อมเอกสารดังนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการ
สำเนาทะเบียนบ้านของคนพิการ
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
บัตรประจำตัวคนพิการ
เอกสารรับรองความพิการ  จากสถานพยาบาลของรัฐ ใช้ฉบับจริงเท่านั้น

กรณีมีผู้ดูแล เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ            1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ               1 ฉบับ

หมายเหตุ สามารถต่อบัตรล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันบัตรหมดอายุ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี 5/ก.ค./2565
      ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม 1/ก.ค./2565
      ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 1/ก.ค./2565
      โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล 30/มิ.ย./2565
      รายงานการประชุมสภาอบต. 16/มิ.ย./2565องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ