[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : การรับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง อบต.นาโพธิ์
โดย : admin
เข้าชม : 0
พุธ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
A- A A+
        

ประการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

https://drive.google.com/file/d/124bHKQgQIaW02GuHIZG4HayZQMTWKpS1/view?usp=sharing


ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ด กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง
อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๓ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภกองถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. ๖๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จำนวน ๓ คน
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒,ด รับสมัครระหว่างวันที่ ๓๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
๒๒ สถานที่รับสมัคร สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
๓. การขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาโพธิ์
๔. การยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ ใบสมัคร
๔๒ รูปถ่ายหนัตรง ไม่สวมหมวก ไมใส่แว่นตดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
๔๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
๔.๕ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตนเฟือนไม่สมประกอบ
และติดยาเสพติดให้โทษ
๔.๖ สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือ
สำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา


๕ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
๕. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต อำกอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำกอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร (กรณี
กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ใช้เขตจังหวัด กรณีเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ใช้เขตอำเภอ)
(๒) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๗) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบบีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
๕.๒ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๓) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๖) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๗) เคยต้องคำพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๘) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพันโทษหรือต้องคำพิพากษา
มายังไม่ถึงท้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
(๙) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จึงประกศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
จ.อ.(วัชรพงศ์ ชาที )
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ข้อมูลด้าน COMPETENCY ของบุคคลากร 18/ต.ค./2565
      ขอเชิญชวนเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง USO Net และห้องบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง USO Wrap โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 28/มิ.ย./2565
      ขอเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดป่วยรุนแรง ลดเสียชีวิต 14/ธ.ค./2564
      ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ 23/ก.ค./2564
      แผ่นพับการต่อต้านคอร์รัปชั่น 22/ก.ค./2564