[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
วิสัยทัศน์  
 

"เต็มใจบริการ บริหารตามหลักธรรมภิบาล ประสานการแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ทุกคนมีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

                   พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. สร้างความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์