[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  

ชื่อ : นายบุญคำ เถาว์อ้วน
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : จ.อ.วัชรพงศ์ ชาที
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นางปิยนุช กรพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นางสาวรัตนาพร สุขสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : จ่าสิบตรีอดิศร ชินวงศ์
ตำแหน่ง : จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ ศรีดาหลง
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : จ.ส.อ.ทวีศักดิ์ ชัยมุงคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงารธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นางสาวจามจุรี ใบหะสี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นายปิยะพงษ์ มงคลบุราณ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นายยงยุทธ กองเกิด
ตำแหน่ง : นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นางสาวพรเทวา โพธิงาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นางสาวกัญวรา สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873

ชื่อ : นางสาวพรพิมล ชิตบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 042704873
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
15 : แผนผังองค์กรรวม
16 : ณะผู้บริหาร
17 : สภาฃิกสภา
18 : ผู้บริหารส่วนราชการ
19 : สำนักงานปลัด
20 : กองคลัง
21 : กองช่าง
22 : กองสวัสดิการ
23 : กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo_122@hotmail.com Facebook:อบต นาโพธิ์